l Ochotnicze Hufce Pracy - STRONA GŁÓWNA
OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Śląska Wojewódzka Komenda
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi BIP Kontakt
ecam
Refundacja Drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundownia ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 204, poz.865)które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej tj. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jakie zmiany czekają Pracodawców: 

1. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. 

2. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające)wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty. 

Nowy wniosek o zawarcie umowy o refundację od 01.07.2014:

Pobierz *.pdf

 

Pobierz *.rft

 


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 


Na terenie Województwa Śląskiego refundacja jest prowadzona przez:

Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach
40-950 Katowice, ul.Plac Grunwaldzki 8-10
tel. (32) 209-08-63 / 65
e-mail:

Wnioski są przyjmowane od pracodawców z terenu danego powiatu przez podane poniżej Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP:

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
43-300 Bielsko Biała, ul. Kosynierów 20
Tel/fax: 033- 822-04-34, 033-822-15-25
e-mail:
Dyrektor CEiPM Bogumił Kanik
Powiaty: Bielsko-Bialski, Cieszyński, Żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al.Niepodległości 20/22
Tel. (0-34) 363-30-58
e-mail:
Dyrektor CEiPM Mirosław Gajda
Powiaty: Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
40-950 Katowice, ul.Plac Grunwaldzki 8-10
Tel.: 32 353-05-53

Fax: 32 258-19-33
e-mail:  
Dyrektor CEiPM Halina Koprowska
Powiaty: Katowice, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Bieruń, Jaworzno, Mysłowice, Zawiercie, Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Swiętochłowice, Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Pszczyna, Mikołów, Żory.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ OD 1 LIPCA 2009 CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W KATOWICACH PRZYJMOWAĆ BĘDZIE INTERESANTÓW OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00 - 14.00

 KOMUNIKAT 1

 

W związku z wejściem w życie w dniu 14.01.2011r. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc (Dz. U. Nr 254 poz. 1704), zamieszczamy do pobrania  zaktualizowany „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.
Informujemy, że  od wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji Rozporządzenia (tj. 14.01.2011r.) obowiązuje udzielanie pomocy na jego zasadach a dane należy zbierać na zaktualizowanym w/w Formularzu informacji.

Przykładowa instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (PFRON)

 

KOMUNIKAT 2


Śląska Wojewódzka Komenda OHP przypomina o konieczności zmiany oznaczeń PKD właściwych dla Państwa działalności.

Do końca 2009 roku był okres przejściowy, w którym obowiązywały zarówno stare (z 2004 roku) jak i nowe (z 2008 roku) oznaczenia PKD.

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują tylko nowe oznaczenia PKD i tylko takie będą honorowane we wnioskach, o zawarcie umowy o refundację które Państwo składają
do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży.

 

KOMUNIKAT 3


ZMIANY W REFUNDACJI OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU


W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Dz.U.235 poz. 1601 z dnia 19 grudnia 2008 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom nastąpiła zmiana w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, w którym mowa jest, iż pomoc udzielana jest do dnia 31 grudnia 2013 roku, natomiast realizacja podpisywanych w tym czasie umów nastąpi nie później, niż do dnia 31 lipca 2016 roku.Śląska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że Nowa regulacja wprowadza  następujące zmiany w procedurze ubiegania się o refundację 

- z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może wystąpić pracodawca dopiero zamierzający zatrudnić młodocianych.

- dotychczas pracodawcy mogli występować z wnioskiem po zawarciu z młodocianym umowy o przygotowanie zawodowe. Obecnie nie mogą czekać na zawarcie  umów z młodocianymi ponieważ w § 3 ust. 12 stanowi że jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego  Dlatego procedurę związaną z uzyskaniem pomocy finansowej muszą  rozpocząć planując zatrudnienie takiej osoby, składając wniosek.

- okres przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o refundację  trwa od 1 stycznia  do 15 listopada, jeśli pracodawca zatrudnia młodocianego pracownika kształcącego się w formie szkolnej (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

Natomiast kopie umów o pracę zawartych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, składa się w terminie do 30 listopada (§ 3 ust. 11 rozporządzenia).


Dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych termin składania wniosków o zawarcie umowy o refundację to 20 dzień każdego miesiąca (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).Termin 15 listopada nie dotyczy zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika w przypadkach określonych w § 3 ust. 9, tj:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy

- reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego

- orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

KOMUNIKAT 4

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2484/291/IV/2013 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  „Wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 

Aktualny wykaz zawodów refundowanych z dnia 05.11.2013

 

                                                     KOMUNIKAT 5

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach informuje, że z dniem 31.12.2013 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków funduszu pracy oraz wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 roku, poz. 1671). Zgodnie z §11 powyższego rozporządzenia „pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 roku”.

UWAGA!


Pracodawcy którzy nie zawarli umowy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w 2008 roku, mogą to zrobić po 1 stycznia 2009r., jednak umowa o refundację będzie obejmowała okres od 1 stycznia 2009r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.7 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypacanych młodocianym pracownikom z późń. zmianami (Dz. U. Nr 235 poz. 1601 z 2008r.).


WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI


Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )

- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

- informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!!


PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE ZGODNIE Z UMOWĄ WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI NALEŻY SKŁADAĆ W OKRESACH 3-MIESIĘCZNYCH

 

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O REFUNDACJĘ – KROK PO KROKU (pobierz)

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI REFUNDACYJNE (pobierz) 


Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Śląska Wojewódzka Komenda OHP składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski do Komendy Głównej o przydział środków Funduszu Pracy na refundację na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty.
Wyjątek stanowi miesiąc grudzień - wniosek o przydział środków jest składany jednorazowo do 10 grudnia.
Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z Komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca.


Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 8/BRP-ZR Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców pracy z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.


Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie MPiPS z 26 kwietnia 2007 Dz. U. Nr 77 poz. 518

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2013 (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1671)

3. Rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2010 r.Dz.U. Nr 53, Poz. 312

4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2008r Dz.U. Nr 235 poz.1601

5. Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodów

6. Umowa z pracownikiem młodocianym

7. Stawki refundowanego wynagrodzenia pracowników młodocianych wraz z wysokością składek na ubezpieczenia społeczne

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel. 32 209-08-63/65
fax. 32 258-19-31

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej
BIP
MCK   DMP   OBP    

Informacje o ŚWK OHP
Aktualności Aktualności
Wojewódzka Komenda Wojewódzka Komenda
Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne
Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa
Programy i projekty Programy i projekty
Kształcenie i wychowanie Kształcenie i wychowanie
Rekrutacja Rekrutacja
Refundacja do 30 czerwca 2014 Refundacja do 30 czerwca 2014
Refundacja od 1 lipca 2014 Refundacja od 1 lipca 2014
Oferty pracy Oferty pracy
Komenda Główna OHP Komenda Główna OHP
EURODESK EURODESK
Galeria Galeria
Galeria archiwum Galeria archiwum
English version English version

Śląska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007