Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo–Wychowawczej OHP

"Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo–Wychowawczej OHP"

Od 1 lipca 2011 do 31 sierpnia 2012 roku w ŚWK OHP realizowany był projekt Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP. Projekt wdrażany był w ramach Działania 1.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki wpisane zostały w efekt realizacji Priorytetu I POKL Zatrudnienie i integracja społeczna oraz w Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2011 dla Priorytetu I POKL, Poddziałanie 1.3.3., oraz jest spójny z celem szczegółowym nr 2 POKL „Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego”. Projekt wpłynął na doskonalenie, rozwój i modernizację oferty skierowanej do kadry OHP, jako instytucji państwowej prowadzącej działania na rzecz wychowania i kształcenia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wymiernym rezultatem projektu jest wzmocnienie przez pracowników OHP integracji ze swoją instytucją oraz zdynamizowanie rozwoju ścieżki kariery zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu objęto kadrę opiekuńczo – wychowawczą ŚWK OHP: wychowawców, Komendantów Hufców, kierowników internatów, pedagogów. Aby komplementarnie dostosować swoje kwalifikacje do wymagań zawodowych, pracownicy OHP wzięli udział w szkoleniach językowych oraz w jednym wybranym przez siebie szkoleniu merytorycznym. Tematyka zrealizowanych szkoleń merytorycznych to: znajomość profilaktyki uzależnień, twórcze i kreatywne myślenie w pracy wychowawczej, przeciwdziałanie stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego, mechanizmy i uwarunkowania suicydialne, nowoczesne metody pracy z młodzieżą trudną i agresywną, udzielanie pierwszej pomocy, animacja czasu wolnego, nowe metody diagnostyczne, dyskryminacja płci w aspekcie edukacyjno – wychowawczym. Swoje kwalifikacje kadra podniosła również dzięki udziałowi w studiach podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

Ostatnim etapem projektu były wizyty studyjne dla kadry OHP. Wizyty odbyły się w Dani, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Celem wizyt studyjnych było nabycie przez kadrę opiekuńczo – wychowawczą wiedzy z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno – edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE.

Celem głównym projektu realizowanego w jednostkach OHP na terenie całego kraju było nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez 250 pracowników OHP oraz kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Zrealizowane cele szczegółowe projektu to:

-  poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,
-  podwyższenie poziomu znajomości języków obcych wśród pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez udział w szkoleniach językowych,

-  podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród kadry opiekuńczo – wychowawczej poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych,
-  podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno – edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.

Wszystkie zadania projektowe zrealizowane zostały podczas dwóch lat trwania projektu. Z ramienia ŚWK OHP 3 osoby wzięły udział w studiach podyplomowych, 34 osoby w szkoleniach merytorycznych, a 49 osób uczestniczyło w szkoleniu językowym.

pokl.jpg

 

 

Śląska WK
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

 width=240


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej info